شرکت خدمات گردشگری و بازرگانی آریافرشرکت خدمات گردشگری و بازرگانی آریافر

دعوتنامه توریستی چیست ؟

دعوتنامه توریستی چیست ؟
در این نوع از شهروندان کشور مقصد برای نزدیکان خود در دیگر کشورها دعوتنامه ارسال می شود تا برای سفر و بازدید به آن کشور سفر نمایند. اگر کسی که این دعوت نامه را برای شما ارسال کرده است آن را به طور رسمی بفرستد این بدان معنا خواهد بود که تمامی هزینه های سفر شما را بر عهده گرفته است. در این صورت کسی که شما را دعوت کرده باید یک تعهد نامه به سفارت مربوطه با ماهیت پرداخت هزینه ی سفر شما بدهد.سفارت کشور مربوطه نیز بعد از بررسی کامل مدارک شما و همچنین اطمینان حاصل کردن از رابطه ی خویشاوندی شما و مدارک شناسنامه و گواهی تولد و دیگر مدارک ،دعوت نامه را تایید کرده و شما می توانید برای کسب ویزا اقدام نمایید. در صورتی که این دعوت نامه به صورت رسمی نباشد هزینه ها به عهده خودتان می باشد بنابراین مقدار لازم را برای هزینه در سفر تان باید به همراه داشته باشید.
دعوتنامه تجاری از سایر کشورها
اخذ دعوتنامه تجاری
دعوتنامه تجاری ایتالیا
دعوتنامه تجاری آلمان
دعوتنامه تجاری هلند
دعوتنامه تجاری اسپانیا
دعوتنامه تجاری فرانسه
دعوتنامه تجاری کانادا
مطالب مرتبط :
دعوتنامه تجاری چیست ؟
دعوتنامه توریستی چیست ؟
دعوتنامه کاری چیست ؟
دعوتنامه پزشکی چیست ؟
دعوتنامه نمایشگاهی چیست ؟